pharmaJournal

    • ISSN-L 1661-8785
    • ISSN-Print 1611-8785
    • persons-group Organschaft: Offizielles Informationsorgan des Schweizerischen Apothekerverbandes / L'organe officiel de la Société Suisse des Pharmaciens
    • calendar-month Erscheinungsintervall: 11 Mal jährlich / 11 fois par an