Børnemiljøvurderinger på dansk

ERS-serien (Environment Rating Scales) består af fem miljøvurderingsskalaer, der hver især er designet til at vurdere børnemiljøet inden for et pasningsområde for børn i alderen 0 til 12 år.

Miljøvurderingsskalaerne kan anvendes i den praktiske vurdering og evaluering af børnemiljøet og i forskningsøjemed. Skalaerne understøtter det praktiske arbejde med kvalitetsvurdering og forbedring af børnemiljøet, og skalaerne kan anvendes i evalueringsprogrammer, der kan hjælpe såvel myndighed, institution og forældre med et øjebliksbillede og en køreplan for kvalitetsforbedringen i vuggestuen, børnehaven, dag- og familieplejen samt skolefritidsordningen.

ITERS-3 – Småbørnsmiljøvurdering til vuggestuen

Af Thelma Harms, Debby Cryer, Richard M. Clifford, Noreen Yazejian

ITERS-3 er et observationsmateriale til brug i vuggestuer. Det er organiseret i seks underskalaer:

 • Plads og indretning
 • Rutiner og personlig pleje
 • Sprog og bøger
 • Læringsaktiviteter
 • Interaktion
 • Organisationsstruktur

I forhold til den tidligere udgave (ITERS-R) er underskalaen "Forældre og personale" udgået, og der er tilføjet nye punkter især omhandlende stimulering af sprog- og tale. Det samlede antal punkter er reduceret fra 39 til 33. Interaktionen mellem børn og voksne vægtes højere end i den tidligere udgave, og der skelnes klart imellem behov og materialer hos spædbørn, tumlinge og toårige. Sprog, tidlige matematiske kompetencer, literacy og barnets behov for kropskontakt, fylder også mere end tidligere. 

Hvert af de i alt 33 punkter er repræsenteret med en en syvtrinsskala med indikatorer for utilstrækkelig (1), minimal (3), god (5), og fremragende (7) kvalitet. Der er noter til afklaring af indikatorerne og spørgsmål for udvalgte emner.

ITERS-3 indledes med en grundig gennemgang af materialet, den seneste opdatering samt pålideligheden og gyldigheden af skalaerne. Dernæst følger en instruktion i, hvordan scoringerne foretages, og endelig omfattes også scoringsark til fotokopiering.

ITERS-3 er til brug på vuggestueområdet med børn op til 3 år. Materialet kan anvendes af konsulenter, ledere eller andre, som ønsker at vurdere børnemiljøet i en institution eller at undervise personalet i selvevaluering. Det kan også anvendes som led i efteruddannelse. Endelig er ITERS-3 særdeles nyttig i forskningssammenhæng og ved evaluering af dagtilbudsområdet.

ITERS-3 fås også digitalt.

ECERS-3 – Børnemiljøvurdering til børnehaven

Af Thelma Harms, Debby Cryer, Richard M. Clifford

ECERS-3 er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljø. Det fokuserer på de vigtigste behovsområder for børn i dagtilbud i alderen 3-5 år. ECERS-3 måler på det fysiske miljø og på interaktionerne mellem børn og pædagoger, flettet sammen med læring. Materialet indeholder således ekstra punkter, der vurderer, hvilke læse- og matematikaktiviteter der passer til udviklingsniveauet.

Skalaen består af 35 punkter.

ECERS-3 fås også digitalt.

ECERS-E – Fokus på fire læreplansskalaer til børnehaven

Af Kathy Sylva, Iram Siraj, Brenda Taggart

Med ECERS-E får du et redskab til at vurdere børnehavens miljø i forhold til tidlig læring. Fokus er på pædagogik, ressourcer og planlægning i forhold til at understøtte interessen for:

 • Bogstaver og tekst (literacy)
 • Tal og former (matematik)
 • Videnskabelige fænomener (science/miljø)
 • Mangfoldighed

Børnemiljøer, der opnår gode scoringer i ECERS-E, vil være dem, hvor der er balance mellem børne- og vokseninitierede aktiviteter, og hvor pædagoger og børn sammen undersøger fænomener og taler om dem, samt hvor der er en pædagogik, der hviler på kollegialt samarbejde. På tværs af skalaerne vurderes det desuden højt, hvis der i planlægningen tages højde for børnenes individuelle behov og interesser.

ECERS-E kan bruges af ledere, uddannelsespersonale, dagtilbudspersonale og i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse på pædagoguddannelserne.

Kombinationen af ECERS-3 og ECERS-E viser på baggrund af observationer, hvor godt et dagtilbud opfylder de tre grundlæggende behov hos børn: Beskyttelse af sundhed og sikkerhed, støtte og vejledning til social/følelsesmæssig udvikling og passende aktiviteter til at stimulere sprog og kognitiv udvikling.

FCCERS-R – Børnemiljøvurdering til dagplejen

Af Thelma Harms, Debby Cryer, Richard M. Clifford

FCCERS-R er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljøet i private hjem hos dagplejere. Da dagplejere ofte har en bred aldersgruppe af børn indskrevet, er denne skala designet til at vurdere planlægning, der omhandler børn fra fødslen og gennem skolealderen op til 12 år. FCCERS-R vurderer minimumskravene til miljøet for en bred aldersgruppe med det mål at sikre børns sundhed og sikkerhed, passende stimulation gennem sproget og aktiviteter samt et varmt støttende samspil mellem børn og voksne.

Skalaen består af 38 punkter.

SACERS – Børnemiljøvurdering til skolefritidsordningen

Af Thelma Harms, Ellen Vineberg Jacobs, Donna Romano White

SACERS vurderer børnemiljøet før og efter skole for børn fra 5-12 år.
Den samlede skala består af 47 punkter, herunder seks supplerende emner til programmer, der omfatter børn med handicap. Skolefritidsordninger spiller en vigtig rolle for børnenes sociale udvikling og omgang med hinanden. Der skal gerne være et miljø, hvor alle kan trives og udvikle sig.
SACERS følger formatet for de øvrige udgivelser i ERS-serien og er designet til at være omfattende, men alligevel let at bruge. SACERS kan bruges til evaluering eller selvevaluering, som vejledning til udvikling af nye tilbud på området samt til uddannelse og efteruddannelse af pædagoger.

Kort om miljøvurderingerne

Alle miljøvurderingsskalaerne har bl.a. punkter til evaluering af:

 • Plads og indretning
 • Rutiner og personlig pleje
 • Sprog og literacy
 • Læringsaktiviteter
 • Interaktion
 • Organisationsstruktur

Vurderingerne foregår primært gennem observation, og de er lavet ud fra et ønske om, at børnemiljøet gerne skal dække børnenes grundlæggende behov for:

 • Beskyttelse af deres sundhed og sikkerhed
 • Opbygningen af positive relationer
 • Muligheder for stimulering og læring gennem erfaring.

Ingen komponent er mere eller mindre vigtig end de andre, og en komponent kan ikke erstatte en anden. Miljøvurderingsskalaerne definerer miljøet i vid forstand og leder observatøren til at vurdere indretningen af rummet både indendørs og udendørs, de materialer og aktiviteter, der tilbydes børnene, tilsynet og interaktionerne (herunder sprog), der finder sted, samt tidsplanen for dagen, herunder rutiner og aktiviteter. Støtten til forældre og medarbejdere er også inkluderet.

Miljøvurderingsskalaerne anvendes globalt

Skalaerne er udviklet i USA, men benyttes i en lang række lande over hele verden til forskning, kvalitetsvurdering og forbedring. Hogrefe Psykologisk Forlag har eneret på udgivelse af ERS-serien i Danmark.

Oversættelse, faglig bearbejdning og kurser

Helle Iben Bylander, lektor, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer.

Trine Kjær Krogh, lektor, cand.mag., lærer i dansk som andetsprog, PD i specialpædagogik.

Det er muligt at blive certificeret i ITERS-3 og ECERS-3.
Certificering i Danmark varetages af Christina Medom.
Læs mere på www.ogmedom.dk, eller kontakt Christina på cm@ogmedom.dk eller tlf. 30965181.

ERS® and Environment Rating Scale are registered trademarks of Teachers College, Columbia University.