SEE komplet
SEE komplet
 • SEE komplet
 • SEE komplet
 • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
 • Læger
 • Cand.pæd.pæd.psyk.
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsplejersker
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Logopæder
 • Specialpædagoger
 • Speciallærere
SEE

Social Emotional Evaluation

Vurdering af sociale færdigheder

af Elisabeth H. Wiig

Papir og blyant
Papir og blyant
SEE komplet
Varenummer: 0482-00
2.960,00 kr
Bogmærke
SEE vejledning
Varenummer: 0482-01
580,00 kr
Bogmærke
SEE spørgeskema (10 Stk.)
Varenummer: 0482-07
84,00 kr
Bogmærke
SEE registreringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0482-08
120,00 kr
Bogmærke
SEE opsummeringsskema (10 Stk.)
Varenummer: 0482-09
60,00 kr
Bogmærke
SEE komplet
SEE komplet
 • SEE komplet
 • SEE komplet

Formål

Vurdering af sociale færdigheder

Administration

Individuel

Beskrivelse

Social Emotionel Evaluering (SEE) er en oversat test med amerikanske normer og har til formål at evaluere aspekter af social og emotionel forståelse. De evner og færdigheder, der undersøges ved hjælp af SEE, hører til de funktioner, som indgår i begrebet socio-emotionel kompetence.

SEE vurderer impressive og ekspressive aspekter af de socio-emotionelle funktioner, der er nødvendige for at kunne interagere positivt med andre i hverdagssituationer i hjemmet, skolen og samfundet.

Stimulusmaterialet består af billeder, der viser både børn og voksne med almindelige følelsesmæssige reaktioner og i typiske sociale situationer, børn ofte møder i hjem, skole og SFO. Der er desuden en cd med dialog til scenarierne for de to sidste delprøver for at sikre, at de auditive stimuli administreres konsistent.

SEE omfatter fire kernedelprøver, en supplerende delprøve, og et spørgeskema om socio-emotionel kompetence.

De fire kernedelprøver

 • Delprøve I: Identifikation af Almindelige Følelser
 • Delprøve II: Identifikation af Emotionelle Reaktioner
 • Delprøve III: Forståelse af Sociale Omgangsformer
 • Delprøve IV: Forståelse af Tvetydige Meddelelser
 • Supplerende Delprøve: Identifikation af Almindelige Følelser

SEE spørgeskema vurderer generel socio-emotionel kompetence. Man beder dels forældrene eller barnets nærmeste omsorgsperson og dels en lærer, pædagog eller specialist, der kender barnet godt om at udfylde spørgeskemaet. Dette giver testeren mulighed for at sammenligne opfattelsen af barnets socio-emotionelle kompetence i hjemmet med opfattelsen heraf i et undervisningsmiljø eller andet miljø uden for hjemmet, hvor man arbejder med barnet på en daglig basis (f.eks. børnehave, SFO).

SEE er normeret på over 800 amerikanske børn. Test-retest og intertester reliabilitet er alle høje og over 0.88.

En komplet indeholder en Vejleding, stimulusmateriale samt 10 stk. af hver skema.

Notat om SEE

Det anbefales ikke at anvende SEE til udredning af autismespektrumforstyrrelse (ASF) hos børn med et normalt intelligensniveau. En dansk undersøgelse (Clemmensen et al., 2016) fandt ikke signifikante forskelle mellem højtfungerende børn med ASF og typisk udviklede på præstationsdelen af testen. Dette indikerer, at SEE ikke er anvendelig til at identificere nedsat social kognition hos ASF-børn med en IQ inden for normalområdet. ASF-gruppen i testens amerikanske validering har haft et intelligensniveau under gennemsnittet, hvilket sandsynligvis er grunden til deres markant lavere resultat på testen (se SEE Manual). SEE kan derfor anbefales til undersøgelse af social kognition hos børn med både ASF og mental retardering. Den danske undersøgelse kan tilgås på følgende internetside: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4781859

Samme undersøgelse udpeger spørgeskemadelen af SEE og spørgeskematesten SRS til med signifikant forskel at kunne skelne mellem højtfungerende børn med ASF og typisk udviklede. Til udredning af ASF anbefales andre test målrettet dette, fx SRS-2, ADI-R, og ADOS-2

Administrationstid

15-20 minutter

Copyright år

2013

Ref-ID:40707   P-ID:40706

Artikel Hinzugefügt