Algemene verkoop- en annuleringsvoorwaarden

van Hogrefe Uitgevers BV

1. Definities

1.1 Hogrefe: Hogrefe Uitgevers BV, gevestigd te Amsterdam, Weteringschans 128, 1017 XV  Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34266367, BTW-nummer NL817614862.B01.

1.2 Afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van Hogrefe.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hogrefe en Afnemer waarvan deze Algemene Verkoopvoorwaarden onderdeel uitmaken.

1.4 Voorwaarden: deze Algemene verkoop- en annuleringsvoorwaarden van Hogrefe. In deze Voorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ mede verstaan een bericht langs elektronische weg.

1.5 Een deelnemer kan zowel een terzake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf. Onder activiteit wordt verstaan een workshop, training, cursus of congres.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hogrefe Uitgevers BV.

2.2 Door een aanbod te accepteren of door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de Voorwaarden en worden de Voorwaarden automatisch onderdeel van de Overeenkomst met Hogrefe.

2.3 Algemene of andere voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, die de Afnemer hanteert worden hierbij door Hogrefe uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

2.4 Afwijkende afspraken kunnen niet mondeling worden overeengekomen en worden pas van kracht wanneer die door Hogrefe schriftelijk worden bevestigd, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

2.5 Voor zover een aanbod van Hogrefe voorwaarden bevat die afwijken van deze Voorwaarden en de Overeenkomst op grond van dat aanbod tot stand komt, zijn de afwijkende voorwaarden van dit aanbod van toepassing, doch blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.6 Op bestellingen die worden gedaan via het Centraal Boekhuis zijn de leveringsvoorwaarden van het Centraal Boekhuis van toepassing.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Hogrefe, via internet, papier of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij daar een expliciete termijn aan is verbonden.

3.2 Bestellingen kunnen worden gedaan in de webshop, per e-mail, per telefoon en per fax.

3.3 De Overeenkomst komt pas tot stand als Hogrefe de bestelling heeft geaccepteerd en dit expliciet bevestigt aan de Afnemer, door een bevestiging van de acceptatie per e-mail.

3.4 Behoudens door Hogrefe te bepalen uitzonderingen levert Hogrefe haar producten alleen aan professionele Afnemers, dat wil zeggen Afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf op het gebied waarin de door Hogrefe aangeboden producten in de praktijk worden gebruikt en toegepast. De testproducten van Hogrefe zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door personen die beschikken over voldoende professionele kennis over het gebruik en de interpretatie van de informatie die met gebruik van deze tests wordt verkregen.

3.5 Hogrefe is gerechtigd bestellingen te weigeren of alleen onder bijzondere voorwaarden te leveren. Indien Hogrefe de bestelling niet accepteert meldt ze dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling, met dien verstande dat niet-tijdige melding niet impliceert dat de bestelling door Hogrefe is geaccepteerd.

3.6 Hogrefe heeft onder meer het recht om een bestelling te weigeren, indien de besteller naar het oordeel van Hogrefe niet voldoende gekwalificeerd is voor het gebruik van het betreffende product. Door Hogrefe vereiste kwalificaties voor het gebruik van door haar aangeboden producten staan vermeld op de website www.hogrefe.nl en kunnen ook voor specifieke producten worden nagevraagd bij Hogrefe.

3.7 Hogrefe kan om haar moverende redenen een deelnemer weigeren. Indien de deelnemer al heeft betaald heeft de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Hogrefe betaalde bedrag.

4. Prijzen

4.1 Levering van producten geschiedt tegen op dat moment geldende prijzen, zoals die op de website van Hogrefe (www.hogrefe.nl) vermeld worden. Alle prijzen zijn in euro´s en zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, installatiekosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten voor aflevering van bestelde producten worden in rekening gebracht bij de Afnemer en staan gespecificeerd op de factuur.

4.2 Hogrefe behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven op ieder gewenst moment te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat ze op de website vermeld worden.

4.3 Kennelijke fouten of vergissingen kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Hogrefe worden gecorrigeerd.

5. Betaling

5.1 Bij het bestellen van boeken via de webshop dient de Afnemer direct bij bestelling te betalen. Voor de overige producten wordt gefactureerd gelijktijdig met het afleveren van de bestelling, of indien het gaat om deelname aan een activiteit vier weken voor de aanvang van de activiteit, of indien de activiteit minder dan vier weken voorafgaand aan de activiteit plaatsvindt direct bij boeking.

5.2 Afnemer dient binnen dertig dagen te betalen op de door Hogrefe aangewezen bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de creditering van de rekening van Hogrefe.

5.3 Hogrefe behoudt zich het recht voor vooruitbetaling of een automatische incassomachtiging van de Afnemer te verlangen.

5.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hogrefe is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Hogrefe te verrekenen met een vordering van Afnemer op Hogrefe.

5.5 Indien de Afnemer de betalingstermijn heeft overschreden is de Afnemer van rechtswege in verzuim. Hogrefe kan dan de toepasselijke wettelijke rente aan de Afnemer in rekening brengen. Bij het versturen van een tweede aanmaning heeft Hogrefe het recht om een bedrag van € 45 aan administratiekosten bij Afnemer in rekening te brengen. Indien Hogrefe haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Afnemer tevens incassokosten verschuldigd.

5.6 Indien Afnemer de betalingstermijn heeft overschreden heeft Hogrefe het recht om (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst op te schorten of te ontbinden, en is de Afnemer verplicht  om op grond van die Overeenkomst reeds geleverde product(en) op eerste verzoek van Hogrefe onmiddellijk en op eigen kosten te retourneren.

6. Levering

6.1 Hogrefe streeft ernaar bestelde producten binnen vijf werkdagen na bestelling te leveren. Deze termijn is niet fataal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien levering binnen 5 werkdagen niet haalbaar is zal Hogrefe Afnemer binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenkomst informeren over de verwachte leverdatum. Is een product tijdelijk niet leverbaar dan informeert Hogrefe Afnemer daarover, en wordt de bestelling uitgevoerd zodra het product weer leverbaar is.

6.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding. Evenmin geeft dit de Afnemer recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij het product in het geheel niet meer leverbaar is en/of van de Afnemer redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat hij de Overeenkomst in stand laat.

6.3 Hogrefe is gerechtigd om de bestelling in gedeelten te leveren en de deelleveringen afzonderlijk te factureren.

7. Eigendom en risico

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat over op Afnemer als de verschuldigde betaling daarvoor is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op Afnemer over. Aflevering vindt plaats op het moment dat het product wordt bezorgd op het door Afnemer bij bestelling opgegeven adres.

8. Reclames

8.1 Afnemer heeft het recht de Overeenkomst binnen veertien werkdagen na aflevering van de bestelling te ontbinden, onder de voorwaarde dat de betreffende producten in originele staat  (zoals geleverd door Hogrefe), ongebruikt en in onbeschadigde verpakking wordt geretourneerd en naar Hogrefe worden verzonden. Retournering dient plaats te vinden in een deugdelijke verpakking inclusief de originele factuur. Na ontvangst zal Hogrefe de factuur crediteren en het eventueel reeds ontvangen factuurbedrag terugstorten, behoudens de ten behoeve van de zending en retourzending gemaakte verzend- en administratiekosten. De kosten en het risico van de retourzending tot aan aflevering bij Hogrefe zijn voor rekening van de Afnemer.

8.2 Afnemer heeft de plicht de bestelling bij ontvangst te controleren op hoeveelheid en eventuele gebreken. Eventuele gebleken gebreken dient Afnemer uiterlijk binnen zeven werkdagen na aflevering schriftelijk mee te delen aan Hogrefe met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Indien een dergelijke melding niet binnen deze termijn wordt gedaan wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst en door de Afnemer te zijn geaccepteerd.

8.3 Indien met inachtneming van artikel 8.2 is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Hogrefe de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten te restitueren.

9. Annulering van een activiteit door de deelnemer

9.1 De deelnemer aan een activiteit heeft het recht deelname aan de activiteit te annuleren.

9.2 Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de deelnemer te worden bevestigd. Hogrefe stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.

9.3 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een bijeenkomst worden door Hogrefe alleen administratiekosten ad € 50,- in rekening gebracht. Bij annulering daarna is de deelnemer verplicht 100% van het cursusgeld te betalen. De reden van annulering speelt in geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

9.4 De deelnemer kan in plaats van zichzelf in overleg een ander aan de activiteit laten deelnemen, mits de vervanging aan Hogrefe wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit en de vervangende deelnemer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden indien deze aan de deelname worden gesteld.

10. Tussentijdse beeindiging van een activiteit door de deelnemer

10. 1 In geval de deelnemer na aanvang van een activiteit de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de deelnemer verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

10.2 Bij tussentijdse beëindiging is er geen mogelijkheid meer om een vervanger te sturen.

11. Annulering en uitstel van een activiteit door Hogrefe

11.1 Hogrefe behoudt zich het recht voor inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten aanzien van het programma. Dit houdt in dat het programma en de volgorde daarvan kan worden aangepast. Bij eventuele wijzingen (bijvoorbeeld in het geval van ziekte of afzegging van een trainer of spreker) zal Hogrefe alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen.

11.2 Hogrefe behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Hogrefe voldoende reden aanwezig wordt geacht. Hogrefe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Hogrefe verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door Hogrefe wordt het eventueel reeds betaalde cursusgeld volledig terugbetaald door Hogrefe.

11.3 Indien daartoe door Hogrefe voldoende reden aanwezig wordt geacht, kan Hogrefe besluiten (een gedeelte van) een activiteit op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.

11.4 Bij datumwijziging van een activiteit door Hogrefe is de deelnemer gerechtigd de activiteit kosteloos te annuleren als de nieuwe datum niet schikt.

12. Aansprakelijkheid van Hogrefe en Vrijwaring

12.1 De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer niet het recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen.

12.2 De totale aansprakelijkheid van Hogrefe, van de personeelsleden van Hogrefe, wegens toerekenbare tekortkoming in de verlichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie overeengekomen prijs van dat gedeelte van de Overeenkomst waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.

12.3 Hogrefe is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 12.2.

12.4 De producten en diensten van Hogrefe zijn zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Hogrefe kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. Hogrefe is niet  aansprakelijk voor schade van de Afnemer of van derden, van welke aard ook, die is ontstaan door het gebruik van producten of diensten van Hogrefe of die het gevolg is van handelen of nalaten dat is gebaseerd op de uit de producten of diensten van Hogrefe verkregen informatie. Afnemer dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte product geschikt is voor het beoogde doel. Indien dit achteraf niet het geval blijkt te zijn kan Afnemer Hogrefe niet aansprakelijk stellen voor de daaruit voortvloeiende schade. Afnemer wordt nadrukkelijk aangeraden af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de producten en diensten van Hogrefe niet te gebruiken indien Afnemer niet beschikt over voldoende professionele kennis over het gebruik van de producten en de interpretatie van informatie die met gebruik van de producten wordt verkregen.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op de Producten en/of gebruikten behoeve van de Producten berusten bij Hogrefe en/of haar licentiegevers. Afnemer dient alle hiervoor genoemde  rechten welke rusten op door Hogrefe geleverde en/of ter beschikking gestelde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2 Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hogrefe enig door Hogrefe geleverd en/of ter beschikking gesteld product geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevens bestand, en of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, het elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier ook.

13.3 Ook antwoordformulieren, scoringsregels, vragenlijsten en normeringsgegevens maken integraal onderdeel uit van de producten van Hogrefe en zijn auteursrechtelijk beschermd.

13.4 Hogrefe garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt te dien aanzien geen enkele aansprakelijkheid.

14. Beëindiging van de overeenkomst

14.1 Hogrefe kan de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk opzeggen, geheel of gedeeltelijk ontbinden of beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens Afnemer/deelnemer indien:

  • Afnemer/deelnemer ondanks ingebrekestelling tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • aan Afnemer/deelnemer (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer/deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard of indien het faillissement van Afnemer/deelnemer is aangevraagd;
  • Afnemer/deelnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en of zijn bedrijfsactiviteiten ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

14.2 Indien Hogrefe de Overeenkomst opzegt of beëindigt terwijl een deel van de prestaties die voortvloeien uit de Overeenkomst reeds zijn geleverd, is Hogrefe tegelijkertijd bevoegd tot gedeeltelijke ontbinding voor dat deel van de Overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op reeds geleverde prestaties worden direct opeisbaar.

14.3 Verplichtingen die bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst geldig te blijven blijven bestaan. Hiertoe behoort het bepaalde omtrent het eigendomsvoorbehoud en de intellectuele eigendomsrechten.

15. Overmacht

15.1 Onverminderd overige aan Hogrefe toekomende rechten, heeft Hogrefe in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door daar schriftelijke mededeling van te doen, en zonder dat Hogrefe daarmee verplicht is tot het betalen van enige schadevergoeding.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan Hogrefe kan worden toegerekend, omdat de tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van Hogrefe en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16. Diversen

16.1 Indien Afnemer aan Hogrefe schriftelijk opgave doet van een adres, is Hogrefe gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Afnemer aan Hogrefe schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

16.2 Het post- en/of e-mailadres van Afnemer/deelnemer kan door Hogrefe worden gebruikt voor mailings over gelijksoortige producten en diensten. In geval Afnemer/deelnemer laat weten hier geen prijs op te stellen wordt dit gehonoreerd.

16.3 Wanneer door Hogrefe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Afnemer kan nimmer enig recht ontlenen aan het feit dat Hogrefe deze Voorwaarden soepel toepast.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

16.5 Indien zou komen vast te staan dat een bepaling van deze Voorwaarden of enige andere bepaling van de Overeenkomst in strijd is met enige toepasselijk rechtsvoorschrift, wordt de betreffende bepaling vervangen door een door Hogrefe vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare en zoveel mogelijk vergelijkbare bepaling.

16.6 Hogrefe is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de bestelling gebruik te maken van derden.

17. Communicatie met Hogrefe

17.1 Alle communicatie met Hogrefe, waaronder meldingen van gebreken als bedoeld in 8.2, annuleringen als in 9, de afhandeling van bestellingen, en eventuele klachten over handelen of nalaten van Hogrefe kunnen per post gestuurd worden naar het in artikel 1.1. genoemde adres of naar het e-mailadres administratie@hogrefe.nl onder vermelding van de naam- en adresgegevens van de afzender, (voor zover van toepassing) het factuurnummer van de betreffende levering, het onderwerp van het bericht en zo nodig een duidelijke toelichting.

18. Toepasselijk en bevoegde rechter

18.1 Op alle overeenkomsten  waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden zelf, is het Nederlands recht van toepassing.  Geschillen tussen Hogrefe en Afnemer zullen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

18.2 In uitzondering op artikel 18.1 biedt Hogrefe aan consumenten die hebben besteld via de webshop de mogelijkheid geschillen voor te leggen aan het Online Dispute Resolution platform. Een klacht dient eerst kenbaar gemaakt te worden aan Hogrefe per e-mail. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kan de klacht gemeld worden bij het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Contact voor klachten

Hogrefe Uitgevers BV

Contact
Adres

Weteringschans 128

1017 XV Amsterdam
Nederland