IIP komplet (incl. 10 Internettest)
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
  • Cand.pæd.pæd.psyk.
  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplejersker
  • Socialrådgivere
IIP

Inventory of Interpersonal Problems

Måling af sociale og interpersonelle problemstillinger

af Leonard M. Horowitz

Digital
Papir og blyant
Digital
IIP Internettest 64 (10 Stk.)
Varenummer: 0444-301
200,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
IIP komplet (incl. 10 Internettest)
Varenummer: 0444-00
840,00 kr
Bogmærke
IIP vejledning
Varenummer: 0444-01
560,00 kr
Bogmærke
IIP spørgeskema 64 (10 Stk.)
Varenummer: 0444-08
120,00 kr
Bogmærke
IIP komplet (incl. 10 Internettest)

Formål

Bedømmelse af interpersonelle problemer hos voksne

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

IIP er blandt de første og mest toneangivende test til måling af sociale og interpersonelle problemstillinger. Testen går i sin enkelthed ud på, at testpersonen tager stilling til, hvilke problemer han/hun oplever i det interpersonelle rum. Derfor er testen god til udredning og diagnosticering af psykiske problemstillinger/lidelser, hvor det interpersonelle er en relevant komponent (fx personlighedsforstyrrelse eller social fobi). Desuden er den velegnet til effektmåling af intervention.

Via circumpleksmodellen fokuserer testen ikke blot på de basale interpersonelle dimensioner af omgængelighed og dominans. Den ser ligeledes på det unikke samspil mellem disse ’rene’ dimensioner, og illustrerer derved vigtigheden af at se psykologiske fænomener i relation til hinanden, frem for hver for sig.

Udsagnene i testen besvares på en fempunkts Likert-skala, hvor testpersonen skal tage stilling til, hvor plagsomt et givent interpersonelt problem er for vedkommende.

IPP findes i tre udgaver, der varierer i antallet af items, men som ellers er identiske:

  • IIP-127: Er den oprindelige udgave og giver det mest nuancerede indtryk. Dog er der stor itemredundans. Derfor afløses denne udgave ofte af IIP-64.
  • IIP-64: Er en forkortet udgave af den oprindelige udgave, som måler de to centrale dimensioner og otte subskalaer. Denne udgave er både simpel og hurtig at administrere og har en høj differentieringsgrad. Det er den udgave, der anbefales. Den bruges oftest i klinisk praksis til det nuancerede interpersonelle billede.
  • IIP-32: Er en screeningsversionen af testen. Selvom den måler de samme dimensioner og subskalaer som IIP-64, indeholder den færre items. Derved øges størrelsen af målefejl. IIP-32 anvendes og anbefales primært til forsknings- eller screeningsbrug, hvor der enten ikke træffes individuelle beslutninger, eller hvor testen kun fungerer som et groft estimat for, hvad der kunne være hensigtsmæssigt at kigge nærmere på.

Uanset hvilken udgave man anvender, opgøres testen med information om den gennemsnitlige råscore, som angiver den absolutte belastningstilstand, den enkelte person er i. Da disse absolutte råscore naturligvis er følsom over for, hvordan items opfattes, sættes råscoren i forhold til en norm med en dertilhørende T-score (normative T-scores), samt frekventiel fordeling i forhold til normgruppen.

De normative T-scores egner sig til at afgøre, om et individ er tilstrækkeligt belastet af interpersonelle problemer til at retfærdiggøre behandling eller coaching og til at vurdere effekten af intervention.

I tilgift til råscore og normative T-score får man desuden de såkaldte ipsative T-scores, som ser på, hvilke interpersonelle problemer der er mest fremherskende for den enkelte person, når man kontrollerer for personens generelle psykiske belastningstilstand. Disse scores er særlig relevante ved testpersoner, der er specielt belastede, eftersom deres problemstillinger kan smelte sammen, og det derved er svært at se, hvad der er den centrale komponent i deres problemer. Endvidere egner de ipsative scores sig godt til coaching af ressourcestærke personer, hvor man kan fokusere på, hvilke områder den enkelte person har sværest ved.

IIP er normeret i Danmark på et tilfældigt og relativt repræsentativt sample af 220 personer.

Testen administreres og scores i Hogrefe Psykologisk Forlags testportal.

En komplet indeholder: 1 vejledning, 10 spørgeskemaer og 10 internetscoringer.

Administrationstid

ca. 15 minutter

Copyright år

2010

Ref-ID:40641   P-ID:40640

Artikel Hinzugefügt