PAI komplet
PAI komplet
  • PAI komplet
  • PAI komplet
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.
  • Læger
PAI

Personality Assessment Inventory

Omfattende klinisk vurdering af psykologiske funktioner og psykopatologi

af Leslie C. Morey

Digital
Papir og blyant
Scoringsprogrammer
Digital
PAI Internettest (10 Stk.)
Varenummer: 0358-300
440,00 kr
Bogmærke
Papir og blyant
PAI komplet
Varenummer: 0358-00
2.420,00 kr
Bogmærke
PAI professional manual, amerikansk
Varenummer: 0358-01
1.260,00 kr
Bogmærke
PAI vejledning
Varenummer: 0358-03
550,00 kr
Bogmærke
PAI opgørelses- og profilark, unge (16-20 år) (10 Stk.)
Varenummer: 0358-08
120,00 kr
Bogmærke
PAI opgørelses- og profilark, voksen (+ 21 år) (10 Stk.)
Varenummer: 0358-09
120,00 kr
Bogmærke
PAI kritiske items (10 Stk.)
Varenummer: 0358-10
520,00 kr
Bogmærke
PAI spørgeskema (Kan genbruges)
Varenummer: 0358-51
52,00 kr
Bogmærke
PAI konverteringsark til PAI-SP (10 Stk.)
Varenummer: 0358-52
50,00 kr
Bogmærke
Interpretive guide to the PAI, amerikansk
Varenummer: 0358-81
990,00 kr
Bogmærke
Essentials of PAI Assessment
Varenummer: 0358-82
420,00 kr
Bogmærke
Scoringsprogrammer
PAI-SP - Downloads, amerikansk
Varenummer: 0358-70
11.800,00 kr
Bogmærke
PAI komplet
PAI komplet
  • PAI komplet
  • PAI komplet

Formål

Omfattende klinisk vurdering af psykologiske funktioner og psykopatologi hos unge og voksne mellem 16-70 år

Administration

Individuel/gruppe

Beskrivelse

PAI er en omfattende test til evaluering primært af psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er bygget op med udgangspunkt i en begrebsmæssig tilgang til testudvikling. Det betyder, at det kliniske fænomen, man gerne vil måle, bliver delt op i de komponenter, der netop kendetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depression op i en kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, sådan som dette fænomen optræder og beskrives i litteraturen, diagnosesystemerne m.v.

Side om side med MMPI-2, der har en helt anden tilgang til testudvikling, er PAI en af de mest anvendte test til klinisk vurdering i USA. Sammen med NEO PI-3 vil PAI udgøre et solidt fundament for en omfattende struktureret klinisk vurdering af såvel personlighed som gennemgribende psykiske vanskeligheder.

PAI er en spørgeskemabaseret test, der består af 344 spørgsmål. Spørgsmålene opgøres på 22 totalskalaer – 11 kliniske skalaer, fem behandlingsskalaer, fire validitetsskalaer og to interpersonelle skalaer. De 11 kliniske skalaer kan yderligere inddeles i 31 delskalaer med henblik på en differentieret analyse af den enkelte lidelse, tilstand eller disposition.

De 11 kliniske skalaer er Somatiske klager, Angst, Angstrelaterede forstyrrelser, Depression, Mani, Paranoia, Skizofreni, Borderline træk, Antisociale træk, Problemer med alkohol og Problemer med stoffer. De fem behandlingsovervejelsesskalaer er Aggression, Selvmordstanker, Stress, Manglende støtte og Behandlingsmodstand. De fire validitetsskalaer er Inkonsistens, Sjældne svar, Negativt indtryk og Positivt indtryk. De to interpersonelle skalaer er Dominans og Varme.

Til ovennævnte skal desuden tilføjes otte validitetsindikatorer og tre supplementsindekser. Disse er løbende udviklet siden testens udgivelse i 1991 og indgår i den reviderede amerikanske manual, ligesom de også er tilpasset danske forhold.

Den begrebsmæssige tilgang i PAI gør, at skalaerne og de fænomener, der måles, er meget intuitive og klinisk relevante, hvilket gør testen relativt nem at anvende for psykologer med ingen eller kun lidt testerfaring. Dette gør også, at testen er velegnet til hurtige psykologiske evalueringer – uden at det på nogen måde går ud over dybden.

Testens styrke ligger også i, at den er kortere og nemmere at administrere og score end andre tilsvarende test, uden at dette har kompromitteret testens kvalitet. Spørgsmålene er korte og præcise, hvilket er fordelagtigt for respondenter med dårlige læsefærdigheder og for respondenter med anden etnisk baggrund end dansk.

PAI er gennem årene afprøvet på over 1200 danskere. Der findes to sæt normer: En norm til voksne fra 21 år og opefter samt en norm til unge i alderen 16-20 år. Endelig findes der en række kliniske data indsamlet i samarbejde med klinisk psykologisk afdeling på Sct. Hans Hospital. Testens psykometriske egenskaber, herunder sammenhænge med WAIS-III, NEO PI-R og EPQ-R, præsenteres i det danske supplement.

Særligt det forhold, at PAI har normer, der går helt ned til 16 år er en styrke, idet der ikke findes ret mange kliniske test med deciderede ungdomsnormer.

Oversat og bearbejdet af cand.psych.aut., ph.d. Henrik Skovdahl Hansen.

En Komplet indeholder: 1 vejledning, 10 svarark til computerscoring, 2 spørgeskemaer, 1 Interpretive guide og 10 internettest.

Administrationstid

50-60 minutter

Copyright år

2009

Ref-ID:40441   P-ID:40440

Artikel Hinzugefügt