PABI startpakket (handleiding, 20 ouderrapportages, 20 kindrapportages over moeder, 20 kindrapportages over vader (vragenlijsten + scoreformulieren) in box)
PABI
Pen-en-papier
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

Pen-en-papier
PABI startpakket (handleiding, 20 ouderrapportages, 20 kindrapportages over moeder, 20 kindrapportages over vader (vragenlijsten + scoreformulieren) in box)
PABI startpakket (handleiding, 20 ouderrapportages, 20 kindrapportages over moeder, 20 kindrapportages over vader (vragenlijsten + scoreformulieren) in box)
productnummer: 5707201
€ 355,00
Exclusief BTW
bladwijzer
PABI handleiding
productnummer: 5707202
€ 85,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 PABI ouderrapportages (vragenlijsten + scoreformulieren)
productnummer: 5707203
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 PABI kindrapportages over moeder (vragenlijsten + scoreformulieren)
productnummer: 5707204
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
20 PABI kindrapportages over vader (vragenlijsten + scoreformulieren)
productnummer: 5707205
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
Digitaal

Om digitaal te testen hebt u een account nodig voor HTS 5. Meer informatie vindt u bij Digitaal testen.

PABI digitaal startpakket (handleiding in HTS + 20 afnames)
productnummer: 5707211
€ 175,00
Exclusief BTW
bladwijzer
PABI, 20 afnames in HTS
productnummer: HNL65150
€ 90,00
Exclusief BTW
bladwijzer
PABI startpakket (handleiding, 20 ouderrapportages, 20 kindrapportages over moeder, 20 kindrapportages over vader (vragenlijsten + scoreformulieren) in box)

Doel en doelgroep

Bekijk hier een filmpje waarin de PABI wordt toegelicht:

Met de PABI wordt het opvoedgedrag van ouders met kinderen in de leeftijd van drie tot en met zeventien jaar in kaart gebracht. De vragenlijsten kunnen worden ingevuld door ouders én door kinderen (vanaf acht jaar) en zijn breed inzetbaar in de klinische praktijk. De PABI is ontwikkeld voor het gebruik in instellingen die gericht zijn op preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan ouders en kinderen bij opvoedings- en psychische problemen:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • jeugdbescherming
  • pleegzorg
  • Centra voor Jeugd en Gezin
  • geestelijke gezondheidszorg

Bij screening en diagnostisch onderzoek kan de PABI worden ingezet als hulpmiddel om te bepalen in hoeverre het opvoedgedrag van de ouder(s) een mogelijke rol speelt bij de emotionele- en gedragsproblemen van het kind of bij andere problemen binnen het gezin. De resultaten van de PABI kunnen dienen als uitgangspunt voor gesprekken met de ouders en het kind over de opvoeding. Daarnaast kan de PABI gebruikt worden om interventieplannen op te stellen en de effecten hiervan in kaart te brengen.

Beschrijving

De PABI geeft inzicht in de mate waarin verschillende soorten opvoedgedragingen meer of minder voorkomen bij ouders van kinderen en jongeren met een vergelijkbare leeftijd. Bij het invullen van de vragenlijst wordt aan een ouder en/of een kind gevraagd in hoeverre de beschrijvingen in de afgelopen zes maanden zijn voorgekomen. Alle uitspraken worden beoordeeld aan de hand van een vijfpuntschaal: nooit (helemaal niet voorgekomen), zelden (heel weinig voorgekomen), soms (af en toe voorgekomen), vaak (regelmatig voorgekomen), of heel vaak (heel veel voorgekomen).

De PABI bestaat uit 105 items die betrekking hebben op hoe moeders en vaders met hun kinderen omgaan. De resultaten bieden een overzicht van 20 schalen, die kunnen worden onderverdeeld in drie adaptieve domeinen (Warmte, Structuur, Autonomie) en drie maladaptieve domeinen (Vijandigheid, Dwang, Overbescherming).

ADAPTIEF OPVOEDGEDRAG MALADAPTIEF OPVOEDGEDRAG
Warmte Vijandigheid
Aandacht en affectie
Afwijzing
Ondersteuning
Fysieke agressie
Positieve bekrachtiging
Overreactiviteit
Sensitiviteit
Verbale agressie
StructuurDwang
Discipline
Autoritaire controle
Orde en regelmaat
Schuldinductie
Toezicht
Straffen en dreigen
Uitleg
Veeleisendheid
AutonomieOverbescherming
Individuele vrijheid
Excessieve controle
Zelfredzaamheid
Excessieve ondersteuning


De PABI bevat daarnaast twee validiteitsschalen om antwoordpatronen te kunnen herkennen die mogelijk een inaccuraat beeld geven van de resultaten: Inconsistentie (de mate waarin de ouder of het kind de vragenlijst op een inconsistente manier heeft ingevuld) en Sociale wenselijkheid (de mate waarin de ouder of het kind geneigd is om sociaal wenselijke antwoorden te geven.

Uit onderzoek met de PABI blijkt dat het opvoedgedrag van ouders een belangrijke rol speelt bij hechtingsproblemen, symptomen van depressie en angst, en externaliserende gedragsproblemen. Zowel de afwezigheid van adaptief opvoedgedrag (warmte, structuur, autonomie) als de aanwezigheid van maladaptief opvoedgedrag (vijandigheid, dwang, overbescherming) hangt samen met diverse emotionele en gedragsproblemen. De resultaten wijzen op verbanden die van waarde kunnen zijn bij het voorkomen van psychische problemen bij kinderen en jongeren. Een uitgebreide beschrijving van het onderzoek vindt u in de handleiding van de PABI.

Afname, scoring en rapportage

Het invullen van een vragenlijst duurt circa 15-20 minuten. De antwoorden op de vragenlijst worden gescoord met het scoreformulier, waarbij de ruwe schaalscores worden berekend en de genormeerde scores kunnen worden ingetekend in een grafiek. Het scoren van de papieren versie duurt circa 15 minuten. De PABI kan ook geheel digitaal worden afgenomen via het Hogrefe Testsystem (HTS): er wordt dan automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Overweegt u om de PABI aan te schaffen? Dan kunnen we u eenmalig een digitale proefafname ter inzage aanbieden. Vul hiervoor het aanvraagformulier proefafname in, en ontvang binnen een week een link om de test online in te vullen.

Kwalificatieniveau: niveau B.

Normen

Het normeringsonderzoek van de PABI vond plaats in 2022. De normgroepen bestaan uit 1295 moeders en vaders (ouderrapportage) en 862 jongens en meisjes (kindrapportage). Voor beide informantenversies zijn de normtabellen uitgesplist naar leeftijdsjaar van het kind. Ten behoeve van de representativiteit van de normgroepen is rekening gehouden met regio, stedelijkheid, opleidingsniveau en migratie-achtergrond. Een uitgebreide beschrijving van de normeringsgegevens en het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de PABI vindt u in de handleiding.

Jaar van uitgave

2023

Bekijk ook eens

BRIEF-2

BRIEF-2 Vragenlijst executieve functies voor 5- tot en met 18-jarigen

door Mariëtte Huizinga, Diana Smidts

De BRIEF-2 is een vragenlijst die ingevuld wordt door ouders en leraren van schoolgaande kinderen en door jongeren zelf. Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving.

Leverbaar als:
Bekijken

Theraplay

Gehechtheid tussen ouders en kinderen verstevigen door spel door Phyllis Booth, Ann Jernberg

Baanbrekende toepassing van de gehechtheidstheorie in de praktijk. Een kortdurende behandelmethode die interactief, fysiek, speels en leuk is. Theraplay laat ouders zien hoe zij spel kunnen gebruiken om beter met hun kinderen te communiceren.

Leverbaar als:
Bekijken
Ref-ID:64274   P-ID:64273

Artikel Hinzugefügt